,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებების მიწოდების პროცესში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებლის ფუნქციების გამმიჯვნელი დოკუმენტის“ შექმნის მიზნით, ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“, პროექტის – ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ხანდაზმული და შშმ პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა“ ფარგლებში, იწვევს ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ პირს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

პროექტის მთავარი მიზანია, შშმ და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებებში მცხოვრები ბენეფიციარების საჭიროებების უზრუნველყოფის მიმართულებით ჩართული მხარეების (სოციალური მუშაკი, მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია, ბენეფიციარი) უფლება–მოვალეობების გამმიჯვნელი დოკუმენტის შემუშავება.

შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

  • დოკუმენტის შემუშავების მიზნით ფორმირებული სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ფასილიტაცია;
  • ზრუნვის სისტემაში მყოფი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა მომსახურების პროცესში საერთაშორისო პრაქტიკის მოძიება/შესწავლა;
  • სამუშაო ჯგუფის მიერ სამუშაო პროცესში მოწოდებული საკითხებისა და წინადადებების ანალიზი;
  • სამუშაო შეხვედრებზე შეჯერებული საკითხების საფუძველზე დოკუმენტის პროექტის შემუშავება.

სავალდებულო მოთხოვნები:

ტენდერში მონაწილე ფიზიკურმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ქვემოთ ჩამოთვლილი შემდეგი დოკუმენტები ქართულ ენაზე:

 

ტექნიკური განაცხადი:

  1. კვალიფიკაციის ამსახველი დოკუმენტები (ავტობიოგრაფია/CV);
  2. ხანდაზმულთა და შშმ პირთა უფლებების დაცვის სფეროში მუშაობის გამოცდილება, რაც ასახული იქნება  ავტობიოგრაფიაში/CV;
  3. ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების გაწევის შესახებ (იგულისხმება სხვადასხვა სახელმძღვანელო დოკუმენტის შემუშავება);
  4. გაწეული სამუშაოსთვის მოთხოვნილი ანაზღაურება ლარში(დარიცხული – საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით).

 

ფასის განაცხადი:

,,შშმ და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებების მიწოდების პროცესში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებლის ფუნქციების გამმიჯვნელი დოკუმენტის“შემუშავებასთან დაკავშირებული ხარჯთაღრიცხვა განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში ყველა გადასახადის ჩათვლით.

თანხის გადახდის პირობები:მომსახურების საფასურის გადახდა მოხდება მომსახურების მიწოდების შემდეგ.

მომსახურების გაწევის ვადები: 2017 წლის 1 ნოემბრიდან 2017 წლის 15 დეკემბრამდე.

 

დაინტერესებულმა ფიზიკურმა პირებმა სატენდერო განაცხადი (თანდართული დოკუმენტებით) უნდა წარმოადგინონ ქართულ ენაზე, ერთ ეგზემპლარად.

 

სატენდერო წინადადების გადმოგზავნის ბოლო ვადაა:2017 წლის 27ოქტომბერი,19:00 საათი.

 

განაცხადების გადმოგზავნა შესაძლებელია ორგანიზაციის ელ. ფოსტის მისამართზე –ypuozurgeti@yahoo.com. წერილის სათაურში მიუთითეთ,,შშმ და ხანდაზმული პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა“.

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დარეკოთ შემდეგ ტელეფონზე: (+995) 555689896.

 

ორგანიზაცია დაუკავშირდება მხოლოდ იმ განმცხადებლებს, რომლებიც დააკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

 

მომსახურების გაწევის ფასი არის კონფიდენციალური.

 

 

 

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx