ვროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური სერვისების პოლიტიკის დიალოგში წვლილის შეტანისათვის საქართველოსა და უკრაინაში“ ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“ ახორციელებს ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ხანდაზმული და შშმ პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა’’ პროექტს, რომლის მიზანია, შშმ და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებების მიწოდების პროცესში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების ფუნქციების გამმიჯვნელი დოკუმენტის“ შექმნა. მიმდინარე წლის 24 ნოემბერს, ორგანიზაციის თბილისის ოფისში მოეწყო სამუშაო ჯგუფის მეორე შეხვედრა. სამუშაო ჯგუფის წევრები არიან შშმ და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებების (სათემო ორგანიზაციები, პანსიონატები), ასევე, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენლები. შეხვედრაზე განიხილეს ის კომპონენტები/სფეროები, რომელიც უნდა მოიცვას მოცემულმა დოკუმენტმა, ასევე ის საკვანძო საკითხები, რომელიც განსაზღვრავს მომსახურების მიმწოდებლისა და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკის ფუნქციებს ბენეფიციართა საჭიროებების დაკმაყოფილების მიმართულებით.

Within EU-funded program -” Strengthening the capacity of civil society organizations to provide social services in the political dialogue with the contribution of Georgia and Ukraine “ Young Pedagogues’ Union is implementing the project ,,Provision of welfare of elderly people and people with disabilities under care system of the state’’. The aim of the project is to create delimiting document of social worker and service provider organization functions in the process of providing of 24 hour services to people with disabilities and elderly people’’. On November 24, 2017 at the office of the organization there was held the second meeting of the task force. The members of task group units representatives from 24 hour services of elderly people and people with disabilities (community organizations, boarding houses), Ministry of Health, Labor and Social Affairs of Georgia, Social Service Agency, State Fund for Protection And Assistance of (Statutory) Victims of Human Trafficking. At the meeting there were discussed components/spheres, which should cover the document, as well as key issues, which define functions of service providers and Social Service Agency social workers regarding satisfying needs of beneficiaries.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx