2017 წლის 6 დეკემბერს, “ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ პროგრამის „სამოქალაქო ჩართულობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის“ ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის საჯარო სკოლაში გაიმართა შეხვედრა სკოლისა და საბავშვო ბაღის მასწავლებლებთან, მშობლებთან და მოსწავლეთა ჯგუფებთან. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ლიდერობის, უსაფრთხო სკოლის კონცეფციისა და ბავშვთა მონაწილეობის უფლებებთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. სესიებზე დამსწრე აუდიტორიას მიეწოდა ინფორმაცია მონაწილეობისა და საგანმანათლებლო პროცესზე ზეგავლენის მოხდენის შესაძლებლობების, თანამონაწილეობითი კულტურის განვითარების, დემოკრატიული სკოლის პრინციპების შესახებ, რაც მასწავლებელთა, მშობელთა და მოსწავლეთა აქტირუობის გარეშე ვერ განხორცილდება პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრები ეტაპობრივად განხორიცლდება.

შეხვედრა შრომის საჯარო სკოლაშიOn December 6, 2017 within the program of Young Pedagogues’ Union ,,Civic Engagement for Positive Changes” there was held a meeting in public school of Shroma with teachers, parents and schoolchildren of school and kindergarten. Organization representatives discussed issues of leadership, safe school concept and participation rights of children. Participants were provided with the information about participation and opportunity to impact on educational processes, developing collaborative culture, principles of democratic school, which can be achieved with involvement of teachers, parents and students. Planned activities will be implemented time to time.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx