მულტიდისციპლინური გუნდი

მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ (ფსიქოლოგი, სოც. მუშაკი, სპეც. პედაგოგი) ხდება ბავშვების ბიო-ფსიქო-სოციალური შეფასება. შეფასების  საფუძველზე ხორციელედება:

) ფსიქოლოგის მიერ _ ბენეფიციარების ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისათვის ინდივიდუალური და ჯგუფური მომსახურება;

) სოციალური მუშაკის მიერ _ ბენეფიციარების სოციალური რეაბილიტაციისათვის საშუამავლო საქმიანობას. კერძოდ: ადვოკატირება, ლობირება;

) სპეციალური პედაგოგის მიერ _ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებისათვის (სსსმ) ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების მომზადებას (ი.ს.გ.) საჭიროების შემთხვევაში შინ მომსახურება.

Bombax Theme designed by itx