თინეიჯერ გოგონათა საერთაშორისო დღე – The international day of child girl

თინეიჯერ გოგონათა საერთაშორისო დღე – The international day of child girl
10/16/2017
Leaders school

The international day of child girl was celebrated by Youth Centre members and Leaders Schoolchildren at the cafe Rvas+1. The participants were wearing “different clothes” which distinguish teenagers from others. With clothes and different accessories they presented the problem which are actual for teenagers. They talked about stereotypes and attitudes towards them, as well as about their relationship with parents. The participants discussed the traditions in different religious and ethnical groups which violates rights of teenagers. By playing different role games they managed to perceive themselves as teenagers and their problems and tried to find solutions for some problems. By the end of the meeting teenagers held event for only girls.

კონკურსი საექსპერტო მომსახურებაზე

კონკურსი საექსპერტო მომსახურებაზე
10/12/2017
Leaders school

(Georgia) ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებების მიწოდების პროცესში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებლის ფუნქციების გამმიჯვნელი დოკუმენტის“ შექმნის მიზნით, ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“, პროექტის – ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ხანდაზმული და შშმ პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა“ ფარგლებში, იწვევს ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ პირს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

პროექტის მთავარი მიზანია, შშმ და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებებში მცხოვრები ბენეფიციარების საჭიროებების უზრუნველყოფის მიმართულებით ჩართული მხარეების (სოციალური მუშაკი, მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაცია, ბენეფიციარი) უფლება–მოვალეობების გამმიჯვნელი დოკუმენტის შემუშავება.

შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

დოკუმენტის შემუშავების მიზნით ფორმირებული სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ფასილიტაცია;
ზრუნვის სისტემაში მყოფი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა მომსახურების პროცესში საერთაშორისო პრაქტიკის მოძიება/შესწავლა;
სამუშაო ჯგუფის მიერ სამუშაო პროცესში მოწოდებული საკითხებისა და წინადადებების ანალიზი;
სამუშაო შეხვედრებზე შეჯერებული საკითხების საფუძველზე დოკუმენტის პროექტის შემუშავება.
სავალდებულო მოთხოვნები:

ტენდერში მონაწილე ფიზიკურმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ქვემოთ ჩამოთვლილი შემდეგი დოკუმენტები ქართულ ენაზე:

ტექნიკური განაცხადი:

კვალიფიკაციის ამსახველი დოკუმენტები (ავტობიოგრაფია/CV);
ხანდაზმულთა და შშმ პირთა უფლებების დაცვის სფეროში მუშაობის გამოცდილება, რაც ასახული იქნება  ავტობიოგრაფიაში/CV;
ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების გაწევის შესახებ (იგულისხმება სხვადასხვა სახელმძღვანელო დოკუმენტის შემუშავება);
გაწეული სამუშაოსთვის მოთხოვნილი ანაზღაურება ლარში(დარიცხული – საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით).

ფასის განაცხადი:

,,შშმ და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებების მიწოდების პროცესში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებლის ფუნქციების გამმიჯვნელი დოკუმენტის“შემუშავებასთან დაკავშირებული ხარჯთაღრიცხვა განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში ყველა გადასახადის ჩათვლით.

თანხის გადახდის პირობები:მომსახურების საფასურის გადახდა მოხდება მომსახურების მიწოდების შემდეგ.

მომსახურების გაწევის ვადები: 2017 წლის 1 ნოემბრიდან 2017 წლის 15 დეკემბრამდე.

 

დაინტერესებულმა ფიზიკურმა პირებმა სატენდერო განაცხადი (თანდართული დოკუმენტებით) უნდა წარმოადგინონ ქართულ ენაზე, ერთ ეგზემპლარად.

სატენდერო წინადადების გადმოგზავნის ბოლო ვადაა:2017 წლის 27ოქტომბერი,19:00 საათი.

განაცხადების გადმოგზავნა შესაძლებელია ორგანიზაციის ელ. ფოსტის მისამართზე –ypuozurgeti@yahoo.com. წერილის სათაურში მიუთითეთ,,შშმ და ხანდაზმული პირების კეთილდღეობაზე ზრუნვა“.

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დარეკოთ შემდეგ ტელეფონზე: (+995) 555689896.

 

ორგანიზაცია დაუკავშირდება მხოლოდ იმ განმცხადებლებს, რომლებიც დააკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

მომსახურების გაწევის ფასი არის კონფიდენციალური.

განათლების სისტემაში არსებული პრობლემების იდენტიფიკაცია -The aim of the meetig was identification and discussion of the problems exist in education system of Georgia.

განათლების სისტემაში არსებული პრობლემების იდენტიფიკაცია -The aim of the meetig was identification and discussion of the problems exist in education system of Georgia.
10/12/2017
Leaders school

On october 6, 2017 there was held a meeting-consultation for the employees of Young Pedagogues Union with expert of law, lawyer Rezo Khoperia. The aim of the meetig was identification and discussion of the problems exist in education system of Georgia. The discussion focused on the issues like improvement of management system at schools, empowerment of democratic institutions at schools, challenges which become problems and barriers within educational processes at schools. After the meeting participants expressed their desire of future cooperation

„მრავალფეროვნების მართვა“ – “Management of Diversity”

„მრავალფეროვნების მართვა“ – “Management of Diversity”
10/12/2017
Meeting

On 7, 8, 9 of October , 2017 there was held a trainig “Management of Diversity” for the members of Young Pedagogues Union. In these three days employees got the information about concept of diversity, its dimensions, as well as tolerance, stereotypes. The aim of the trainig was to create trainig modules by Young Pedagogues Union colleagues in order to hold trainings with target groupe in the future. The training was prov by the trainers of Partners Georgia.

ბოშათა ინტეგრაცია სოციალიზაცია – Integration and socialization of Roma people

ბოშათა ინტეგრაცია სოციალიზაცია – Integration and socialization of Roma people
10/03/2017
Leaders school

On September 29, 2017 within the advocacy campaign ,,Integration and socialization of Roma people” there was held a presentation of a video, where there is reflected results/achievements of the advocacy campaign. Despite the fact that there exist specific achievements, there still remain challenges, which have to be solved by government structures. At the meeting participants discussed problem solving ways and means. Invited guests, among them were representatives of local self-government, patrol police, non-governmental organizations, educational institutions and public defender office.The representatives agreed that coordinated work will be a guarantee of successful results. There were planned concrete ways to improve functional skills of Roma people living in Ozurgeti. The event was implemented within ,,Promoting Integration, Tolerance and Awareness’’ program (PITA) which is implemented by UNAG, financial support USAID. Partner organization of the project Young Pedagogues’ Union.

“მშვიდობა გლობალური პრობლემების კონტექსტში” – ,,Peace in the Context of Global Problems”

“მშვიდობა გლობალური პრობლემების კონტექსტში” – ,,Peace in the Context of Global Problems”
09/28/2017
Leaders school

With the initiative of the Centre, at the cafe there was held public lecture ,,Peace in the Context of Global Problems” by the international day of Peace. The lecture focused on the issues of peace and security in the world. There were reviewed different forms of governance, risks of autocracy and tyranny. The discussion was held about motivation of big countries and contribution of smaller countries in making security. There was a discussion about the security of Georgia and the politics of foreign affairs as well as young people were provided with the information about the history of World Peace Day. The lecture was provided by specialist of international relations, doctoral student of Tbilisi State University International Relations program, invited lecturer. Researcher of civic society, democratization and security and development. Founder of Civil Council in Defence and Security Issues, Shorena Lortkipanidze.
Salome Kinkladze
The event was organized within ,,Promoting Integration, Tolerance and Awareness’’ program (PITA) which is implemented by UNAG, financial support USAID. Partner organization of the project Young Pedagogues’ Union.

Bombax Theme designed by itx