ორგანიზაციის მისია და მიზნები

ა(ა)იპ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი

ორგანიზაციის მისია და მიზნები

ჩვენ მიერ განსაზღვრულია ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზანი - საქართველოს მოსახლეობის მოწყვლადი ფენების სოციალური უფლებებისა და ინტერესების დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება სამოქალაქო ცნობიერების მქონე საზოგადოების ჩამოყალიბებისა და სამოქალაქო პროცესებში ცალკეული პირების ჩართვის სტიმულირების გზით.

ორგანიზაცია მუშაობს სამი მიმართულებით. მათი ძირითადი მიზნებია:

I მიმართულება - მოზარდების/ახალგაზრდების სამოქალაქო ცნობიერების განვითარება

მიზანი: მოზარდების (მათ შორის სოციალურად დაუცველების, შშმპ, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, მრავალშვილიანების) სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და მათი ჩართვა ბავშვთა უფლებების დაცვისა და პოპულარიზაციის პროცესში; ასევე, მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა გამოწვევაში სკოლისა და თემის დონეზე

1996 წლიდან შექმნილი აქვს „ლიდერთა სკოლა“ რომელიც წარმოადგენს  არაფორმალური განათლების ცენტრს (პირველად დაარსდა ოზურგეთში, შემდეგ - ჩოხატაურსა და თბილისში). ორგანიზაციის მოზარდების განათლების კონცეფცია ეფუძნება: ა) დემოკრატიული ღირებულებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას; ბ) მათ მიერ შესწავლილი/გააზრებული ინფორმაციის გავრცელებას თანატოლებში; გ) ცვლილებების მიღწევის მიზნით მოზარდების ჩართვას სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების პროცესებში.

 

მუშაობს გურიის რეგიონის (ოზურგეთი, ჩოხატაური, ლანჩხუთი) სკოლების მოსწავლეთა თვითმმართველობებთან, რათა მათ უზრუნველყონ თანატოლთა უფლებების დაცვა და ჩაერთონ სასკოლო ცხოვრებასა და სკოლის ადმინისტრაციის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.

 

მუშაობს ასევე გურიირ რეგიონის სოფლებში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან მათთვის სათანადო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების, შესაძლებლობების რეალიზებისა  და თემის განვითარებაში მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით.

 

II მიმართულება _ სკოლებისა და საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებების დემოკრატიზაციის ხელშეწყობა

მიზანი: განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმისა და სკოლის მართვის პროცესებში მშობლების, მოსწავლეებისა და თემის აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობით მოსწავლეთა საჭიროებებზე დაფუძნებული დემოკრატიული და გამჭვირვალე სკოლის მართვის სისტემის ჩამოყალიბება

განხორციელებული კვლევების  საშუალებით გამოკვეთილი პრობლემური საკითხების გაანალიზების საფუძველზე შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, რომლებსაც აწვდის საგანმანათლებლო უწყებებს ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე, რათა ისინი გათვალისწინებულ იქნეს საგანმანათლებლო სფეროში არსებული გამოწვევების დასაძლევად; ასევე, გამოვლენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ორგანიზაცია ქმნის ახალ მოდულებს  ადგილობრივი სკოლების გასაძლიერებლად.

 

საჯარო სკოლების და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ორგანიზაციული კულტურის ამაღლებისა და ინსტიტუციური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად დახმარებას უწევს მათ კონსულტაციების გაცემისა და ტრენინგების ჩატარების საშუალებით.

 

I I I  მიმართულება - მოსახლეობის (18 წლამდე ბავშვების, შშმ ბავშვებისა და ხანდაზმულების) სოციალური კეთილდღეობის გაუმჯობესება

მიზანი: სოციალურად მოწყვლადი ფენების ინტერესების დაცვა

კვლევების საშუალებით აფასებს ორი სამიზნე ჯგუფის - 18 წლამდე პირების, მათი ოჯახების (მათ შორის შშმ პირები, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები) და ხანდაზმულების - სოციალურ მდგომარეობას, რის შესაბამისადაც, კომპეტენტურ უწყებებთან თანამშრომლობით, ახორციელებს ცვლილებების ადვოკატირებას სოციალური დაცვის პოლიტიკაში.

აღნიშნული სფეროს რეფორმირების პროცესში სახელმწიფოს ეხმარება ალტერნატიული სოციალური მომსახურებების დანერგვაში.

კერძოდ: გურიის რეგიონში ადმინისტრირებას უწევდა ორგანიზაციის მიერ დანერგილ 2 სოციალურ მომსახურებას. ესენია: 1. „მცირე საოჯახო სახლი“ (2007 წლიდან 2018 წლის სექტემბრამდე) რომელიც განთავსებული იყო ქ. ოზურგეთში #53); 2. „ხანდაზმულთა სათემო მომსახურება (განთავსებულია ქ. ოზურგეთი # მეცნიერების 16)“ (2012 წლიდან დღემდე).

 

                 მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების კომპონენტი

 

მოზარდების სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების კომპონენტში ერთერთი მთავარი პრიორიტეტი არის მოზარდებისთვის დემოკრატიული ღირებულებების, ასევე სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების უნარჩვევების სწავლება, რაც პრაქტიკული მაგალითების საშუალებით ხორციელდება.  მოზარდები თავად იკვლევენ,  პრობლემურ საკითხებს  და გეგმავენ  ადვოკატირების  კამპანიებს, რის შედეგადაც კონკრეტული   ცვლილები მიიღწევა კიდეც. 

კონცეფციის გამჭოლი კომპეტენცია ლიდერობა, საკუთარი და სხვისი უფლებების დაცვა გახლავთ. მოზარდებს სჭირდებათ კომპეტენციათა ფართო სპექტრის განვითარება, ამასთან ერთად ცოდნის შეძენა იმ ღირებულებებისა თუ დამოკიდებულებების შესახებ, რომლის საშუალებითაც  უკეთ გაანალიზებენ საკუთარ როლს საზოგადოებაში.

 აღნიშნული კონცეფციის ფარგლებში,   მოზარდებისთვის მიმდინარეობს  განათლებისა და განვითარების  სამი ეტაპი:  ინფორმაციის მიწოდება,  ინფორმაციის გავრცელება  და პრობლემების ადვოკატირებაში მონაწილეობა.  სამივე ეტაპის მიღწევა შესაძლებელია  შესაბამისი  კონკრეტული აქტივობებით. კერძოდ: 

1.      ინფორმაციის მიწოდება -  decision maker - საჯარო ლექციები, სემინარები, ტრენინგები, პრეზენტაციები, მასტერკლასები.

2.      ინფორმაციის გავრცელება   -  თანატოლგანმანათლებელების:  სემინარები, დებატები, საჯარო  და სატელევიზიო დისკუსიები, ინტერაქტიური სპექტაკლი, გაზეთი, ანიმაციური ფილმები, დოკ ფილმები და სოც. როგლები, ფოტოგამოფენები. დოკუმენტური და მხატვრული ფილმების ჩვენება-განხილვები, სათემო აქციები.

3.       პრობლემების ადვოკატირებაში მონაწილეობა  ---  რეკომენდაციების მომზადება, შეხვედრები, პრეზენტაციები,  აქციები.

აღნიშნული კონცეფციის სამიზნე ჯგუფი გახლავთ:

·        ლიდერთა სკოლა (არაფორმალური განათლების ცენტრი)მოზარდები 11-18 წლამდე  რომლებიც  წარმოადგენენ სხვადასხვა საჯარო სკოლებს, მატ შორის სოფლის სკოლებს, ასევე სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებს).

 

ლიდერთა სკოლის მოსწავლეები  ფლობენ თემის მობილიზაციისა და პრობლემების იდენტიფიცირების უნარ-ჩვევებს, დამოუკიდებლად ახერხებენ საკუთარ სკოლებში/თემებში იყვნენ ლიდერები, გამოვლენილი პრობლემების წარდგენისა და  მოგვარების საკითხებში.  მათი აქტიურობა და ცოდნა არის სამაგალითო სხვა ბავშვებისთვის, რათა ისინი უფრო დაინტერესებულები გახდნენ ქვეყნის, რეგიონის, სოფლის პრობლემებისადმი და საკუთარი და სხვისი უფლებების დამცველ მოქალაქეებად ჩამოყალიბდნენ. ამ  ინიცირების აგენტები  კი არიან ჩვენი ლიდერი ბავშვები.

 სწორედ ეს გამოარჩევს მათ სხვა ახალგაზრდებისგან.

ლიდერთა სკოლა ფუნქციონირებს:  გურიის რეგიონი -- ოზურგეთი და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები. ქ. თბილისი.

 

 

გაზეთი რვას+1

გაზეთი, მოზარდებსა და საზოგადოებაში თანამედროვე, დემოკრატიული ღირებულებების პოპულარიზაციას ეწევა. რედკოლეგიის წევრები (ლიდერთა სკოლის მოსწავლეები), ცდილობენ საზოგადოებას სწორად დაანახოს საკუთარი როლი კონკრეტული პრობლემების გამოვლენისა  და მათ მოგვარებაში მონაწილეობის საკითხებში.  

დაინტერესებულ  მკითხველს შეუძლია გაეცნოს  მოზარდების სტატიებს,  მათ შორის ანალიტიკური ჟანრის პუბლიკაციებს ქვეყანაში მიმდინარე საგანმანათლებლო რეფორმის, ბავშვთა უფლებების მიმართ სახელწმიფოს გულგრილი დამოკიდებულების, უმცირესობების ინტეგრაციის კუთხით არსებული პრობლემების, გენდერული  სტერეოტიპების, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესში საჯარო სკოლის როლის და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

 

სატელევიზიო დისკუსიები

საზოგადოებრივ აქტუალურ თემებზე სატელევიზიო დისკუსიები რუბრიკებით: „სტერეოტიპები და პროგრესი“ და „ვითხოვ სიტყვას“  მოზარდების მონაწილეობის უფლების, მათი გააქტიურების ხელშეწყობის მიზნით უკვე 20 წელია არსებობს.  მნიშვნელოვანია, მოზარდებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა დემოკრატიული გარემოს შექმნის პროცესში ჩაერთონ. გადაცემების თემატიკა  შერჩეულია მოზარდების მიერ  ლიდერთა სკოლის სამუშაო თემების გათვალისწინებით.

·        საჯარო სკოლებში სასმელი წყლისა და სანიტარიის პრობლემები.

·        ბავშვის გამოხატვის   თავისუფლებისა და მონაწილეობის უფლებებზე;

·        ბავშვის სოციალური უფლებების შესახებ

·        საჯარო სკოლებში არსებული პრობლემების შესახებ

·        მიგრაცია, საფრთხე თუ პერსპექტივა რეგიონებისთვის

·        ალკოჰოლის გავლენა მოზარდის ჯანმრთელობაზე

·        მოსწავლეთა ქცევის კოდექსი

·        მოსწავლეთა თვითმმართველობების ფუნქციონირების ხარისხი

·        მოსწავლისა და მასწავლებლის ურთიერთობა საჯარო სკოლებში

·        ინკლუზიური განათლების დანერგვა საჯარო სკოლებში და ამ საკითხთან დაკავშირებული წინააღმდეგობები

·        საქართველოში მზრუნველობამოკლებული მოზარდების პრობლემები – არასაკმარისი სოციალური პრობლემები

·        საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

·        მრავალფეროვნება

 

 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების კომპონენტი

კომპონენტის მიზანი:  საჯარო სკოლებში, სკოლამდელ დაწესებულებებსა და პროფესიულ სასწავლებელში სასწავლო გარემო გაუმჯობესება, მართის პრო­ცესში მასწავლებლების, მშობლების, მოსწავლეების, აღსაზრდელების, სტუდენტების ჩართვა და სასწავლო დაწესებულებების გარემოს მოსწავლეების/აღსაზრდელების/სტუდენტების  საჭიროებებზე ორიენტირება.

კომპონენტის მუშაობის ძირითადი სფეროები შემდეგია:

1.    მონიტორინგი, კვლევა, ადვოკატირების კამპანიები;

2.    სკოლების განვითარება.

 

მონიტორინგი, კვლევა, ადვოკატირების კამპანიები

 

კომპონენტის მუშაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის მიმდინარე პროცესების მონიტორინგი, კვლევა და ადვოკატირება. თავდაპირველად, პრობლემების გამოსავლენად, მიმდინარეობს სამიზნე გარემოს მონიტორინგი. შემდგომ გამოვლენილი პრობლემების შესასწავლად და შესაფასებლად ტარდება კვლევა. საბოლოო ეტაპზე, კი იწყება ადვოკატირების კამპანიები, რათა გადაიჭრას გამოვლენილი პრობლემები.

 

კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული მონიტორინგის თემებია:

1. განათლების სისტემის სამართლებრივი მონიტორინგი:

მონიტორინგის მიზანი იყო 1. საჯარო სკოლების საკანონმდებლო ბაზის აღსრულების საკმარისობისა და ეფექტიანობის კვლევა. 2. სსიპ საჯარო სკოლების ეკონომიკური საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები, კერძოდ, სამეწარმეო საქმიანობის წარმართვის შესაძლებლობა [ნორმატიული აქტების ანალიზი].

 

2. გათბობის სისტემის მონიტორინგი გურიის საჯარო სკოლებში

მონიტორინგის მიზანი წარმოადგენდა იმის გამოვლენას , თუ რამდენად არის დაცული საჯარო სკოლებში ბავშვის უფლებების კონვენციის 28-ე მუხლში  დეკლარირებული საკითხები, ანუ შექმნილია თუ არა სკოლებში რეგულარული დასწრების ხელშემწყობი პირობები ზამთარში.

 

3. სკოლის ბუფეტებისა და სასწავლო გარემოს განათების მონიტორინგი გურიის საჯარო სკოლებში.

მონიტორინგის მიზანი გახლდათ გამოვლენა იმისა, თუ რამდენად შეესაბამება საქართველოში რეკომენდებულ სააღმზრდელო ნორმებსა და სტანდარტებებს გურიის რეგიონის სკოლებში არსებული მდგომარეობა სასკოლო ბუფეტების  მდგომარეობისა და სასწვლო გარემოს განათების ( ელექტრიფიცირების) კუთხით.

 

4. საქართველოს პრესაში ზოგადი განათლების საკითხების გაშუქების სიხშირისა და ხარისხის მონიტორინგი.

მონიტორინგის მიზანი იყო იმის დადგენა, თუ რამდენად პოპულარულია და პრიორიტეტულია ზოგადი განათლების თემა ქართულ პრესაში.

 

5. წყლისა და სველი წერტილების სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორინგი გურიის საჯარო სკოლებში.

მონიტორინგის მიზანს წარმოადგენდა იმის გარკვევა, თუ რამდენად შეესაბამება საქართველოში რეკომემენდულ სააღმზრდელო ნორმებსა და სტანდარტებს სასმელი წყლისა და სველი წერტილების მდგომარეობა გურიის რეგიონის საჯარო სკოლებში.

 

6. განვითარებაზე ორიენტირებული მუხლების მონიტორინგი საჯარო სკოლიების ბიუჯეტში.

მონიტორინგის მიზანი იყო გამოვლენა იმისა,  აქვთ თუ არა სკოლებს განვითარებაზე ორიენტირებული ბიუჯეტი, რამდენადაა თანხა მიმართული  სწავლა/სწავლების ხარისხის ამაღლებაზე;

 

კომპონენტი მუშაობს კვლევითი მიმართულებითაც.  ჩატარებული კვლევები:

1.     საჯარო სკოლებში კვების ობიექტების ფუნქციონირების შესახებ არსებული პრაქტიკის კვლევა.

2.     ბულინგი და მისი ფორმები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლებში

3.     პროფესიული განათლების შესახებ არსებული დამოკიდებულებების კვლევა (გურიის რეგიონის მაგალითი)

4.     უსაფრთხო გარემოს შეფასება გურიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში

5.     საგანმანათლებლო გამოწვევები საჯარო სკოლებში, რომლებშიც ეთნიკურად ქართველი რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები სწავლობენ ან ასწავლიან (ოზურგეთის რაიონის სკოლების მაგალითზე)

6.     ინკლუზიური განათლების პროგრამის მიმდინარეობის შეფასება (გურიის სკოლების მაგალითი

 

თითოეული კვლევის ანგარიშის მომზადების შემდეგ შემუშავდა რეკომენდაციები, რომლებსაც დაეფუძნა ადვოკატირების კამპანიები.  

 

2. გურიის სკოლებისა და ბაღების განვითარება

სკოლების განვითარების მიმართულებით ორგანიზაცია მუშაობს როგორც პარტნიორ, ასევე არასამიზნე სკოლებთანაც. სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ: სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პედაგოგები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების აღმზრდელები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მშობლები.

 

მუშაობა პარტნიორ და არასამიზნე  სკოლებთან

კომპონენტის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს პარტნიორ და არასამიზნე სკოლებსა და ბაღებთან მუშაობა. კერძოდ, ორგანიზაციას წლის განმავლობაში ჰყვას რამდენიმე პარტნიორი სკოლა და ბაღი, რომლებთანაც აქტიურად მუშაობენ ორგანიზაციის თანამშრომლები. ასევე ორგანიზაცია მუშაობს არასამიზნე სკოლებთან. პედაგოგებისა და მშობლებისთვის ტარდება ტრენინგები და კონსულტაციები მათთვის საინტერესო საკითხებზე. ორგანიზაციას არსებობის განმავლობაში ჰყავდა 41 პარტნიორი სკოლა, 4 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება გურიის მასშტაბით და ერთი სკოლა ქობულეთში. ესენია:

ოზურგეთის #1 საჯარო სკოლა

ოზურგეთის #2 საჯარო სკოლა

ოზურგეთის #3 საჯარო სკოლა

ოზურგეთის #4 საჯარო სკოლა

ოზურგეთის #5 საჯარო სკოლა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ   შემოქმედის  საჯარო სკოლა

სოფელ  ცხემლისხიდის  საჯარო სკოლა

სოფელ ბახვის საჯარო სკოლა

სოფელ გაღმა გვაბზუს  საჯარო სკოლა

სოფელ ბოხვაურის  საჯარო სკოლა

სოფელ დვაბზუს  საჯარო სკოლა

სოფელ გომის  საჯარო სკოლა

სოფელ ლიხაურის  საჯარო სკოლა

სოფელ გურიანთის  საჯარო სკოლა

სოფელ ბაილეთის  საჯარო სკოლა

სოფელ   შემოქმედის  საჯარო სკოლა

სოფელ მელექედურის  საჯარო სკოლა

სოფელ მერიის   საჯარო სკოლა

სოფელ ნაგომრის საჯარო სკოლა

სოფელ შრომის საჯარო სკოლა

დაბა ურეკის საჯარო სკოლა

დაბა ლაითურის საჯარო სკოლა

დაბა ნასაკირალის საჯარო სკოლა

დაბა ნარუჯის საჯარო სკოლა

სოფელ ზემონატანების საჯარო სკოლა

სოფელ ვაკიჯვრის საჯარო სკოლა

წმ. ნინოს სამრევლო სკოლა

წმ.გაბრიელის სამრევლო სკოლა

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

ჩოხატაურის #1 საჯარო სკოლა

ხიდისთავის საჯარო სკოლა

ბუკნარის საჯარო სკოლა

ჩაისუბნის საჯარო სკოლა

გუთურის საჯარო სკოლა

შუაგანახლების  საჯარო სკოლა

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

#1 საჯარო სკოლა

#2 საჯარო სკოლა

#3 საჯარო სკოლა

შუხუთის საჯარო სკოლა

ლესის საჯარო სკოლა

სუფსის საჯარო სკოლა

ახალსოფლის საჯარო სკოლა

ხაჯალიის საჯარო სკოლა

 

ქობულეთი

#3 საჯარო სკოლა

 

პარტნიორი სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო დაწესებულებები:

სოფელ შრომის საჯარო ბაღი

სოფელ ნასაკირალის საჯარო ბაღი

სოფელ ლაითურის საჯარო ბაღი

სოფელ ნიგვზიანის საჯარო ბაღი

 

კომპონენტი პარტნიორ და არასამიზნე სკოლებს სთავაზობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ტრენინგები, კონსულტაცია, მიკრო გრანტების კონკურსი, სემინარები, საჯარო დისკუსიები, ფილმების ჩვენება და დისკუსია აქტუალურ თემებზე, კონფერენციები.

 

პარტნიორი სკოლების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

1.      სკოლების თვითშეფასების პროცესი: განხორციელდა 9 პარტნიორი სკოლის თვითშეფასების პროცესი. მომზადდა 9 ანგარიში.

სტრატეგიული განვითარების  მომზადება:

განხორციელდა 10 საჯარო სკოლის სტრატეგიული განვითარების 6-წლიანი გეგმების შემუშავება.  მომზადდა 10 სტრატეგიული განვითარების გეგმა. მომზადდა 10  სკოლის ოპერაციული გეგმა.

მომზადდა სატრენინგო მოდულები:

·        დისციპლინური კომიტეტის დებულების მოდული

·        მასწავლებელთა რეიტინგული შეფასების  სისტემის მოდული

·        ინკლუზიური განათლების  კონცეფციის მოდული

·        პრაქტიკის კვლევის მეთოდოლოგიის მოდული

 

კომპონენტის წევრების მიერ ჩატარდა სემინარები:

·        კათედრების ეფექტიანი ფუნქციონირება

·        მასწავლებელთა რეიტინგული შეფასება

·        ეკონომიკური საქმიანობის იურიდიული საკითხები

·        მოსწავლეთა ტესტირება და  ინფორმაციული ბანკის შექმნა

სემინარებს უძღვებოდნენ მოწვეული ექსპერტები, რომლებიც განათლების მეთოდიკაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციას „ სკოლა- ოჯახი-საზოგადოება“ წარმოადგენდნენ.

 კომპონენტის წევრების მიერ ჩატარებული ტრენინგები როგორც სამიზნე ასევე არასამიზნე სკოლებისთვის:

·         დისცილინური კომიტეტის მუშაობა სკოლაში

·        პროექტების წერა

·        სამეურვეო საბჭოს როლი

·        ინკლუზიური განათლების  დანერგვა

·        მონიტორინგის უნარ-ჩვევები

·        ადვოკატირების უნარ-ჩვევები

·         სკოლის დირექტორის ანგარიშის მომზადება.

 

ჩატარდა სკოლების დოკუმენტების აუდიტი-  სკოლების მიერ მომზადებული დოკუმენტების  ( სკოლის პედსაბჭოს ოქმები, სამეურვეო საბჭოს ოქმები,  სტრატეგიული გეგმები, ოპერაციული გეგმები, კათედრის გეგმები და ა> შ.

კომპონენტის წევრების  მიერ გაწეული კონსულტაციების შედეგად  სხვადასხვა დონორების მიერ  დაფინანსდა სასკოლო პროექტები:

·        ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის #3 საჯარო სკოლის პროექტი- სკოლაში რესურს ოთახის მოწყობა სპეციალური საჭიროებების მქონე  მოსწავლეთათვის (  დონორი გერმანიის საელჩო)

·        ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოხვაურის  საჯარო სკოლის პროექტი- ეზოს კეთილმოწყობა, გამწვანება და ეკოლოგიური ხასიათის შემეცნებითი საქმიანობა სკოლაში ( დონორი კავკასიის გარემოსდაცვითი ქსელი CNN)

·        ოზურგეთის #1 საჯარო სკოლის პროექტი-სკოლაში რესურს ოთახის მოწყობა სპეციალური საჭიროებების მქონე  მოსწავლეთათვის (  დონორი გერმანიის საელჩო)

·        ოზურგეთის #4 საჯარო სკოლის პროექტი- სკოლაში რესურს ოთახის მოწყობა სპეციალური საჭიროებების მქონე  მოსწავლეთათვის (  დონორი აშშ-ს  საელჩო)

ასევე ორგანიზაციის მიერ მიკრო გრანტების კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებულია სხვადასხვა სკოლისა და ბაღის მიერ მომზადებული პროექტები:

1. სოფლის ფილტვებიხაჯალიის საჯარო სკოლა

2. ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციანაგომრის საჯარო სკოლა

3. ბულინგი და მისი პრევენციაშემოქმედის საჯარო სკოლა

4. თემში სპორტული მოედნის მოწყობა ახალგაზრდებისთვის.- სოფელ კოხნარის საჯარო სკოლა

5. დაბა ლაითურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების/ საბავშვო ბაღის  ბავშვების   ფიზიკური  განვითარების ხელშეწყობა - დაბა  ლაითურის  #1 ბაღი

6. თოჯინების თეატრის საშუალებით   რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ტოლერანტობის  სწავლება დაწყებითი კლასების მოსწავლეებისთვის გურიის სხვადასხვა   სოფელში - სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლაში

7. “სამკუთხედი“ - . ოზურგეთის წმინდა მამა გაბრიელის სახელობის სამრევლო სკოლა

8. საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკის გაძლიერება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლაითურის საჯარო სკოლა

 

 

ტრენინგები

·        საჯარო სკოლების სტრუქტურული ერთეულების  უფლებები და მოვალეობები-  

·        ბავშვთა მიმართ ძალადობის გამოვლენის მექანიზმები

·        კათედრების მუშაობა, დებულება, გეგმის შემუშავება

·        კვლევის მეთოდები, მათ შორის პედაგოგიური კვლევა

·       ადვოკატირება

·         ინკლუზიური განათლება

·         სკოლის თვითშეფასება

·         მონიტორინგის უნარ– ჩვევები

·         ბულინგი და მისი იდენტიფიცირება

·         პროექტების წერა

·        ორგანიზაციული კულტურა და კონფლიქტების მართვა

·        პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა (დამწყებთათვის)

·        მრავალფეროვნება და მისი მართვა

·        უსაფრთხო გარემო სკოლასა და ბაღში

·        ბავშვთა დაცვის საკითხები

 

 

კონფერენცია

მნიშვნელოვანია, რომ პედაგოგებმა, რომლებიც ტრენინგებისა და კონსულტაციების საშუალებით იღებენ უამრავ ინფორმაციასა და სიახლეს, მიღებული ცოდნა და გამოცდილება გამოიყენონ პრაქტიკაში. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ კონფერენციები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება იმისთვის, რომ მასწავლებლებმა გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები, სხვებს გააცნონ და ესაუბრონ იმ პრობლემებსა და გამოწვევებზე, რომლებიც მათ სკოლებში არსებობს.

საკონფერენციო თემები:

·      „არასრულწლოვანთა  საზიანო შრომა“

·      „ჯანსაღი კვება სკოლაში“

·      „ბულინგი სკოლაში“

·      „ინკლუზიური განათლება ლაითურის საჯარო  სკოლაში და ბაღში“

·        მშობელთა დამოკიდებულება ინკლუზიური განათლების მიმართ

·        როგორი მასწავლებელი მინდა მყავდეს

·        რატომ ირჩევენ სკოლას

·        ზეპირი ანგარიშის უნარების განვითარება ბავშვებში

·        მშობელთა ჩართულობა სასკოლო ღონისძიებებში

·        დიაგნოსტიკური ტესტირება

·        ადაპტირებული გაკვეთილი

·        კლასის საათი: ”მეგობრობა გზად და ხიდად

·        ჩემი იაკობი

·        პროექტი - „ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია

·        მოვემზადოთ სალაშქროდ

·        „არასრულწლოვანთა  საზიანო შრომა;“ 

·        „ჯანსაღი კვება სკოლაში;“

·        „ინკლუზიური განათლება ლაითურის საჯარო  სკოლაში და ბაღში;“

·        „ბავშვზე ძალადობის ფორმები;“

·        „ინკლუზიური განათლების გამოწვევები;“

·        „კონფლიქტების მართვა სკოლაში;“

·        „მშობელთა ჩართულობის ხელშეწყობა სასკოლო ცხოვრებაში;“

·        „სკოლის დემოკრატიული მართვა;“

·        „ინკლუზიური განათლების გამოწვევები გურიანთის საჯარო სკოლაში;“

·        „სკოლის დემოკრატიული მართვის უნარ-ჩვევები;“

 

 

Ø საზოგადოების ინფორმირების მინზით:

 

ორგანიზაცია და კონკრეტულად სასწავლო დაწესებულებების დემოკრატიზაციის ხელშეწყობის კომპონენტი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით გამოსცემს გაზეთს „საფეხური“. დღემდე გამოცემულია გაზეთ „საფეხურის“ 41 ნომერი (თითოეულის ტირაჟი - 500 ).

 სხვა გამოცემები:

1. განათლების სისტემის სამართლებრივი მონიტორინგის ანგარიში

2. გურიის საჯარო სკოლებში  გათბობის სისტემის მონიტორინგის  ანგარიში

3. გურიის საჯარო სკოლებში   სკოლის ბუფეტებისა და სასწავლო გარემოს განათების მონიტორინგის  ნგარიში

4. საქართველოს პრესაში ზოგადი ფგანათლების საკითხების გაშუქების სიხშირისა და ხარისხის მონიტორინგის ანგარიში

5. გურიის საჯარო სკოლებში წყლისა და სველი წერტილების სანიტარულ-ჰიგიენური მონიტორინგის   ანგარიში

6. საჯარო სკოლის ბიუჯეტებში განვითარებაზე ორიენტირებული მუხლების მონიტორინგის  ანგარიში

7.  სკოლის დირექტორის ანგარიში

8. პროფესიული განათლების შესახებ არსებული დამოკიდებულებების კვლევა

 

ორგანიზაცია მართავს როგორც საჯარო, ისე სატელევიზიო დისკუსიებს შემდეგ თემებზე:

·   საჯარო დისკუსია - არასრულწლოვანთა ჩართვა პოლიტიკურ აქციებში

·   საჯარო დისკუსია - ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოხმარების ზეგავლენა მოზარდებზე

·   სატელევიზიო დისკუსია - ბულინგი

·   სატელევიზიო დისკუსია - ალკოჰოლი

 

 

სოციალური დაცვის პოლიტიკისა და პროგრამების გაუმჯობესებისთვის სამოქალაქო ჩართულობის კომპონენტი

 

კომპონენტის მიზანი: სახელმწიფოს სოციალური პროგრამების ეფექტურობის ზრდა იმგვარად, რომ მათ უკეთ უპასუხონ მოწყვლადი მოსახლეობის საჭიროებებსა და ინტერესებს.

კომპონენტი მუშაობის ძირითადი სფეროებია:

·        სოციალური სერვისების განვითარება

·        მონიტორინგი, კვლევა, ადვოკატირების კამპანიები

·        საზოგადოების (ჩართული პირების) ცნობიერების ამაღლება მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებისა და მათი დაცვის შესახებ მექანიზმების თაობაზე

1.    სოციალური სერვისების განვითარება

ორგანიზაცია მუშაობს სოციალური სერვისების განვითარების მიმართულებით. აღნიშნულის ფარგლებში გურიის რეგიონში ორგანიზაციის ადმინისტრირების ქვეშ ფუნქციონირებს მცირე საოჯახო ტიპის სახლი მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვებისთვის და სათემო მომსახურება ხანდაზმული პირებისთვის.  

მცირე საოჯახო სახლი ამოქმედდა 2008 წელს. მან ქვეყანაში შექმნა დიდი ზომის ინსტიტუციური დაწესებულების ერთ-ერთი პირველი ალტერნატიული სააღმზრდელო მომსახურება საქართველოში, რომელიც ზრუნავს 6-დან - 18 წლამდე ასაკის 8 აღსაზრდელზე. მომსახურების მიზანია ოჯახური გარემოთი უზრუნველყოს მშობელთა მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, რომელთა შენარჩუნება ბიოლოგიურ ოჯახებშ ან ზრუნვის უპირატეს ფორმაში - მინდობით აღზრდაში გადაყვანა ვერ ხერხდება. სახლი აღსაზრდელებს უქმნის ოჯახურ გარემოს, სადაც ბავშვებს ექმნებათ აღზრდის, ემოციურ და ფიზიკურ განვითარებაზე ორიენტირებული გარემო, ასევე ხდება ოციალური (საყოფაცხოვრებო, ფუნქციური) და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარების დასწავლა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. თუმცა, 2018 წლის პირველ სექტემბერს სახლი დაიხურა, რადგან წლების განმავლობაში არ ხდებოდა სახლის კონტინგენტის შევსება, რის გამოც რთულდებოდა მომსახურების შენახვა და აღსაზრდელთა საჭიროებების სათანადოდ დაკმაყოფილება. ამასთანავე, ბოლო წლების ტენდენციით, სააღმზრდელო დაწესებულებაში ირიცხებოდა სხვადასხვა სირთულისა და გამოცდილების მქონე ბავშვები, რომელთა რეაბილიტაციაც ვერ ხერხდებოდა, ადგილობრივ დონეზე, შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალების (ქცევის თერაპევტი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი) არ არსებობის გამო.

სათემო მომსახურება ხანდაზმული პირებისათვის ამოქმედდა 2011 წელს. აღნიშნულმა მომსახურებამაც ქვეყანაში შექმნა ხანდაზმულთა დიდი ზომის ინსტიტუციური დაწესებულების ალტერნატივა, რომელიც მომსახურებას უწევს 24 ხანდაზმულ პირს, (მამაკაცები 65 წლის ზემოთ, ქალები 60 წლის ზემოთ), რომელთა ბიოლოგიურ ოჯახებს არ სურთ ოჯახის ხანდაზმულ წევრზე ზრუნვა ან არიან მარტოხელები. სახლი შესაძლებელია მოემსახუროს ასევე ფიზიკური შეზღუდვით გამოწვეული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხანდაზმულ პირებს, შესაბამისად, შენობა ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებზე.

მომსახურება ზრუნავს ხანდაზმულთა სრულფასოვანი და ღირსეული ცხოვრების/ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფისთვის, რომლის პროცესშიც მაქსიმალურად ეწყობა ხელი მათთვის ოჯახური გარემოს შექმნას, ასევე, საბაზისო საჭიროებების (კვება, ჰიგიენა, ტანისამოსი, სამედიცინო მომსახურება) დაკმაყოფილებას; ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; ინტერესების, შესაძლებლობებისა და გამოცდილებების რეალიზებს და თემში ინტეგრაცია.

 

2.  კვლევა, ადვოკატირების კამპანიები

სოციალური კომპონენტის საქმიანობები და ღონისძიებები სრულად იყო მიმართული 18 წლამდე არასრულწლოვნების/მათი ოჯახების პრობლემური სფეროების იდენტიფიცირებისკენ, რათა შემდგომში მომხდარიყო აღნიშნული საკითხების კვლევებით დადასტურება და კვლევევის შედეგების ადვოკატირების გზით, ცვლილებების განხორციელება ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ადმინისტრირებულ პროგრამებში.

კომპონენტი ფარგლებში, ბოლო სამი წლის განმავლობაში განხორციელდა 5 კვლევა, რომელთა თემების საჭიროებას ადასტურებდა, სხვადასხვა გარემოება, როგორიცაა: მითითებულ თემის შესახებ კვლევის ჩატარების არ არსებობა, პრობლემის აქტუალობა,  პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები. ზემოაღნიშნული კვლევების საკითხებს წარმოადგენდა:

Ø  აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაციის პრაქტიკის შესწავლა

კვლევის მიზანი გახლდათ  აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაციის პრაქტიკის შესწავლა და ამ პრაქტიკის ისეთი თავისებურებების დადგენა, როგორიცაა: შრომითი მიგრაციის ხანგრძლივობა, პერიოდულობა და მოტივაცია, შრომის პირობები, ეკონომიკური ეფექტი, გარემოს მიერ ასეთი პრაქტიკის მიმღებლობა და სხვ.

Ø  მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების მუშაობის ეფექტიანობის კვლევა

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგა­ნოს რეგიონული საბჭოების მუშაობის შეფასება, იმ გამოწვევების ანალიზი, რომლებიც აღნიშნული ინსტიტუტის მიერ მისი ფუნქციების ადეკვატური შესრულებიდან გამოდინარეა და იმ შესაძლებლობების იდენტიფიკაცია, რომლებიც რეგიონული საბჭოების მუშაობის გაუმჯობესებას შეუწყობდა ხელს.

Ø  ,,ქ. ოზურგეთის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პროფილისა და სოციალური კეთილდღეობის ინდიკატორების კვლევა“

კვლევის მიზანი გახლდათ ქ. ოზურგეთის მოსახლეობის კეთილდღეობის მონიტორინგი, რაც გულისხმობდა მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პროფილისა და სოციალური კეთილდღეობის სხვადასხვა ინდიკატორთან დაკავშირებული მდგომარეობისა და დამოკიდებულებების შესწავლას.

Ø  ხანდაზმულთა დაწესებულებებში ბენეფიციართა განთავსების მიზეზების კვლევა

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში არსებულ ხანდაზმულთა თავშესაფრებში ბენეფიციარების განთავსების მიზეზების გამოვლენა და იმის დადგენა, თუ როგორი გამოდილებისა და ბიოგრაფიის ადამიანები წარმოადგენენ თავშესაფრებში მოხვედრის რისკ-ჯგუფს.

Ø  სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან (მცირე საოჯახო სახლი) გასული ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევა

კვლევის მიზანი ხლდათ სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში აღზრდილი ახალგაზრდების საჭიროებების დადგენა.

Ø  მინდობით აღზრდიდან გასული ახალგაზრდების სოციალიზაცია და საჭიროებების კვლევა

      კვლევის მიზანი გახლდათ სახელმწიფო ზრუნვიდან, კერძოდ, მინდობით აღზრდიდან გასული ახალგაზრდების სოციალიზაციის თავისებურებების შესწავლა.

Ø სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მცხოვრები ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების საჭიროებების კვლევა (გურიის რეგიონის მაგალითი)

      კვლევის მიზანი გახლდათ სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი ბავშვების იმ ბიოლოგიური ოჯახების საჭიროებების გამოვლენა, რომლებიც ცხოვრობენ გურიის რეგიონის (ლანჩხუთში, ოზურგეთსა და ჩოხატაურში).

Ø რეინტეგრაციაში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების საჭიროებების კვლევა

კვლევის მიზანი გახლდათ რეინტეგრაციის (სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების) პროგრამის ხარისხის შეფასება.

(აღნიშნული კვლევების ელ. ვერსიის ნახვა შესაძლებელია საიტზე)

 

განხორციელებული კვლევების შედეგები ასახავს სფეროში არსებულ პრობლემურ საკითხებს, დამკვიდრებულ სტერეოტირებსა და საზიანო პრაქტიკებს, რაც ზღუდავს სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფის მხარდაჭერას, ან ინტერესების განვითარებისა და უფლებების დაცვის შესაძლებლობებს. ყველა კვლევის შედეგები გაზიარებულია სამთავრობო სტურუქტურების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის.

თითოეული კვლევის შედეგების გაცნობისა და შემუშავებული რეკომენდაციების ადვოკატირების მიზნით, ორგანიზაცია აწყობს პრეზენტაციებს, პერიოდულად მართავს საჯარო/სატელევიზიო დისკუსიებს, საინფორმაციო შეხვედრებს, ასევე, ოფიციალურ შეხვედრებს სამთავრობო უწყებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ განხორციელებული კვლევების შედეგების ადვოკატირების საფუძველზე ორგანიზაციის მიერ შემუშავდა 150–მდე  რეკომენდაცია, რომელთაგან გათვალისწინდა 48.

სფეროს მარეგულირებელ სამართლებრივ აქტებში ცვლილებები

ორგანიზაცია, არაერთი წელია, აქტიურად არის ჩართული სოციალური კეთილდღეობის მარეგულირებელი საკნონმდებლო აქტების ცვლილებებისა და ახალი აქტების შემუშავების პროცესებში. ბოლო წლებში, მან აქტიური მონაწილეობა მიიღო პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სოციალური ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ ინიცირებულ ორ კანონპროექტზე, კერძოდ, ,,სოციალური მუშაობის შესახებ“ და   ,,ბავშვთა კოდექსის“ პროექტებზე. ასევე, „სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა მომსახურების მინიმალური სტანდარტებში  ცვლილებებზე და ,,ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების შესახებ“ მთავრობის დადგენილებაში ცვლილებებზე.

ორგანიზაციის ინიცირებით, მოხდა ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო მომსახურებების მიწოდების პროცესში სოციალური მუშაკისა და მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების ფუნქციების გამმიჯვნელი დოკუმენტის“ შემუშავება, რომელიც დამტკიცდა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტით. ასევე ორგანიზაციის ინიცირებით, მოხდა ,,ხანდაზმულ და შშმ პირთა სპეციალიზებულ დაწესებულებებში ჩარიცხვის მსურველი პირების შეფასების ინსტრუმენტის“ პროექტის შემუშავება, რომელიც დასამტკიცებლად წარედგინა ზემოაღნიშნულ უწყებას.

ორგანიზაციამ, შშმ/ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო სპეციალიზებული დაწესებულებების მიმწოდებლებელ ორგანიზაციებთან და სფეროს ექსპერტებთან ერთად შეიმუშავა ,,შშმ/ ხანდაზმულ პირთა სადღეღამისო სპეციალიზებული დაწესებულებების  თანამშრომლეთა გადამზადების სატრენინგო კურსის სახელმძღვანელო“, რომელიც შესათანხმებლად გადაეგზავნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს.

მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვა

ქვეყანაში კვლავ აქტუალური რჩება სიღარიბესა და დისფუნქციურ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვების საბაზისო და განვითარებაზე ორიენტირებული უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ორგანიზაცია, ადვოკატირების შედეგად, ქ. თბილისში, ქ. ოზურგეთსა და ქ. ლანჩხუთში ავლენს სხვადასხვა დისფუნქციის მქონე ბავშვიან ოჯახებს, აფასებს მათ საჭიროებებს და ახდენს მათ კონსულტირებას ან რეფერირებას შესაბამის უწყებებში, ადგილობრივი/ცენტრალური ხელისუფლების ადმინისტრირებულ  პროგრამებში ჩართვის მიზნით.  
გარკვეულ შემთხვევები, როდესაც ოჯახი საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას (საკვები, ტანისამოსი, სასწავლო ნივთები, საყოფაცხოვრებო ინვენტარი), ორგანიზაცია მიმართავს მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს, ან საკუთარი/შემოწირული სახსრებით უზრუნველყოფს ოჯახებისთვის გადაუდებელი საჭიროებების დაკმაყოფილებას. ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ორგანიზაციის მიერ შეფასდა
და შესაბამის პროგრამებში ჩაერთო 109 ოჯახი 190 ბავშვით. ოჯახების ძირითადი საჭიროებები დაკავშირებული იყო საბაზისო მოთხოვნილებების (საცხოვრებელი, ჯანმრთელობა, ტანისამოსი, საკვები) დაკმაყოფილებასთან, საგანმანათლებლო/სააღმზრდელო (ბაღი, ინკლუზიური განათლება, პროფესიული) პროცესებში, ასევე სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართვასთან. მოცემულ პროცესში, მეტად მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სისტემატიურად მოსახლეობისთვის ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე არსებულ მხარდამჭერი სისტემების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.

 

3. საზოგადოების/პროფესიონალების/მოწყვლადი ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება

3.1. სოციალურ კომპონენტში დამოუკიდებელ მიმართულებას წარმოადგენს ცნობიერების ამაღლებისკენ და საზოგადოების ინფორმირებისკენ მიმართულ აქტივობები, როგორიცაა: ტრენინგები, დისკუსიები, საინფორმაციო შეხვედრები, საჯარო/სატელევიზიო დისკუსიები. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული პრაქტიკა ხელს უწყობს სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენელთა (საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, პოლიცია, ადგილობრივი თვითმმართველობა, სამედიცინო დაწესებულება, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო), სხვადასხვა მიმართულებით მომუშავე პროფესიონალთა (პედაგოგი, ბაღის/სააღმზრდელო დაწესებულების აღმზრდელი, ექიმი, ჟურნალისტი, პოლიციელი, სოფლის რწმუნებული და სხვ.) და მოწყვლადი ჯგუფების (მშობლები, ბავშვები) ცნობიერების ამაღლებას და დამოკიდებულების ზრდას ბავშვზე ზრუნვის, ბავშვთა დაცვისა, ბავშვთა განვითარების ასპექტებზე, ასევე საკუთარ უფლებებზე და არსებულ მხარდამჭერ მომსახურებებზე.

საგანმანათლებლო აქტივობების თემატიკა და ფორმატი, ძირითადად იგება ინტერაქტიულ მეთოდზე, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეებს, აქტიურად იყვნენ ჩართულნი საკითხების განხილვისა და დისკუსიის პროცესებში.

ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული სატრენინგო/საინფორმაციო/სადისკუსიო თემებია: თურეთის რესპუბლიკაში არასრუწლოვანთა შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებული რისკები; ბავშვთა დაცვის საკითხები; ბავშვთა განვითარების დამცავი და რისკ-ფატორები; ბულინგი - თანამედროვე სკოლის გამოწვევა; არასრულწლოვნებისთვის ალკოჰოლური სასმელისა და სიგარეტის გამოყენებასთან დაკავშირებული რისკები, ცევის მართვა; ეთნიკური უმცირესობის (მაგ.: ბოშა ბავშვები) სოციალიზაციის მნიშვენლობა; ბავშვთა უფლებები; ბავშვთა სფეროს მარეგულირებელი ატები და პროცედურები; მეურვეობისა და მზრუნველობის საბჭოს მუშაობის პრატიკა; სოციალურ საკითხთა გაშუებისას, მედიის გამოწვევები; ხანდაზმულ პირთა სახელმწიფო პოლიტიკა; სახელმწიფო სოციალური პროგრამის კომპონენტები და მათში ჩართვის პროცედურები. ამ უკანასკნელთა დაკავშირებით, ორგანიზაციამ მოამზადა ,,2017 წლის სახელმწიფო სოციალური პროგრამის კომპონენტებისა და ოზურგეთის თვითმმართველობის სოციალური და ჯანმრთელობის პროგრამების შესახებ“ ბროშურა, რომელიც გავრცელდა . ოზურგეთში, ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სამთავრობო სტრუტურებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, ასევე მიეწოდა მოსახლეობას. ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში, სოციალური კომპონენტში ჩატარდა ცნობიერების/ინფორმირების ამაღლებისკენ მიმართული 50–მდე ტრენინგი, დისკუსია, საინფორმაციო შეხვედრა.

ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ორგანიზაცია მონაწილეობდა რამდენიმე სატელევიზიო დისკუსიაში, რომლის თემებიც გახლდათ:

·     აჭარისა და გურიის რეგიონებიდან თურქეთში არასრულწლოვანთა შრომითი მიგრაციის პრაქტიკა და მისი საზიანო შედეგები;

·     ხანდაზმულთა სახელმწიფო პოლიტიკა და ხანდაზმულ პირთა სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მოხვედრის განმაპირობებელი გარემოებები;

·     არასრულწლოვნებში, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია;

·     ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრების არასრუწლოვნების უფლებების დაცვა.

3.2. კონსულტაციები:

ორგანიზაცია სისტემატიურად ახორციელებს კონსულტაციებსა და გასცემს რეკომენდაციებს სოციალური დაცვის სფეროს სხვადასხვა საკითხზე დაინტერესებული მხარეებისთვის (მათ შორის, სახელმწიფო სტრუტურები, ადგილობრივი თვითმმართველობა, არასამთავრობო სეტორი, მოწყვლადი ჯგუფები, მომსახურების მიმწოდებლები და სხვა).

ორგანიზაციის მიერ მომზადებული იყო რეკომენდაციები ,,შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ კანონპროექტის, ,,ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების“, ,,მინდობით აღზრდის სტანდარტების“, დღის ცენტრებში ბენეფიციართა აღრიცხვის მეანიზმების, ხანდაზმულთა და შშმ პირთა სადღეღამისო მომსახურებაში ბენეფიციართა გადაუდებელი წესით ჩარიცხვისთვის სპეციალური ფორმის შემუშავების პროცესებში.

ქსელებში გაწევრიანება

რგანიზაცია არის ა(ა)იპ ,,კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვისსაბჭოს წევრი, ასევე, ,,მცირე საოჯახო სახლების“ ასოციაციის წევრი ორგანიზაცია, ამასთან. მიმდინარე წელს კოალიციის თავმჯდომარედ, არჩეულ იქნა ორგანიზაციის სოციალური კომპონენტის მენეჯერი.

ორგანიზაცია, როგორც ხანდაზმულ პირთა მომსახურების მიმწოდებელი, არაერთი წელია თანამშრომლობს ხანდაზმულ პირთა სათემო მომსახურების მიმწოდებელ პარტნიორ ორგანიზაციებთან. ჩვენი ორგანიზაციის ინიციატივით, შეიქმნა ,,კოალიცია ხანდაზმულთა კეთილდღეობისთვის“, რომლის მიზანია გაძლიერდეს ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი ხანდაზმულთა სადღეღამისო მომსახურებების მიმწოდებელი ორგანიზაციების რესურსი, ხანდაზმულთა ინტერესების დაცვისა და ადვოკატირების კამპანიების განხორციელებისათვის.