სიახლეები

გზამკვლევი სკოლის დამრიგებლებისათვის

ბროშურა მოიცავს „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ მიერ არაფორმალური განათლების ფარგლებში პრაქტიკაში გამოცდილ და დანერგილ წარმატებულ მაგალითებს.
„ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ წევრების მიერ მომზადდა და გამოიცა გზამკვლევი სკოლის დამრიგებლებისათვის. ბროშურის კონცეფცია შემუშავდა ეროვნული სასწავლო გემის მოთხოვნების, სადამრიგებლო პროგრამისა და საკლასო პრაქტიკაში არსებული სირთულეების გათვალისწინებით. გზამკვლევი სარეკომენდაციო ხასიათისაა და მოიცავს ინფორმაციას დამრიგებლის განსაკუთრებული მისიის, უფლება-მოვალეობების, ძირითადი ღირებულებების შესახებ. მნიშვნელოვანია, რომ ლითებსა და საპროექტო იდეებს. საკმაოდ მოცულობითი თავი ეძღვნება მშობელთა ჩართულობის ეფექტიანი სტრატეგიების მიმოხილვას. ბროშურა სრულდება მოსწავლეების ციტატებით დამრიგებლის შესახებ, რომელთა შინაარსიც მათ გამოცდილებასა და რეკომენდაციებს მოიცავს. ვიმედოვნებთ, გზამკვლევი გახდება დამხმარე სახელმძღვანელო სკოლის ადმინისტრაციისა და პედაგოგებისათვის.

https://drive.google.com/open?id=1puYYbEjrfxM9EUMH66JUuOug8JLhoYwY