სიახლეები

მოტივაციური ინტერვიუირება

📢📢2022 წლის 22 ივლისს, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ოფისში, SOS ბავშვთა სოფელი საქართველოს პროექტის „გაუმჯობესებული ბავშვთა დაცვის სისტემა გურიასა და კახეთში“ პარტნიორი სკოლის წარმომადგნელებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „მოტივაციური ინტერვიუირება“.
📌შეხვედრის ფარგლებში მონაწილეების გაეცნენ ზემოაღნიშნული მიდგომის ძირითად არსს და პროცესებს. გარდა ამისა, ინფორმაცია მიიღეს საგანმათლებლო სფეროში მოტივაციური ინტერვიუირებისა და მისი ტექნიკების ინტეგრირების შესახებ.
📍ტრენინგს ფასილიტაციას უწევდა პროექტის მულტიგუნდის წევრები.
🔵პროექტი ხორციელდება გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროსა და ჰერმან გმაინერის გერმანიის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.