სიახლეები

პირველადი დახმარება

მიმდინარე წლის 28 ოქტომბერს, ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ორგანიზებით" ხანდაზმულთა სახლის მზრუნველებმა პირველადი დახმარების ტრენინგზე მიღებული თეორიული ცოდნა და უნარები პრაქტიკაში გამოსცადეს. მოცემულ პროცესს, უძღვებოდა მოწვეული ექსპერტი, რომელიც გარდა დაკვირვებისა, გასცემდა მიზნობრივ რეკომენდაციებს.
On October 28 of this year, organized by the Young Pedagogues' Union, the caregivers of the nursing home tested the theoretical knowledge and skills gained in the first aid training in practice.