სიახლეები

,შშმ პირთა და ხანდაზმულთა სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და მომსახურების მიმწოდებლის ფუნქციები და მოვალეობების გამმიჯვნელი დოკუმენტის შექმნა