სიახლეები

კვლევა თემაზე - გენდერული სოციალიზაციის პროცესი

📌”ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა“ დაგეგმა და განახორციელა კვლევა თემაზე - გენდერული სოციალიზაციის პროცესი — არაფორმალურ აქტივობებში გოგონებისა და ბიჭების ჩართულობაზე გავლენის მქონე ფაქტორები. მისი მიზანი იყო გენდერული სოციალიზაციის პროცესში იმ ფაქტორების გამოვლენა, რომლებიც დადებით ან ნეგატიურ გავლენას ახდენს ბიჭებისა და გოგონების თანაბარ ჩართულობაზე არაფორმალურ აქტივობებში.
🎯ანგარიშის მომზადების შემდეგ დაიგეგმა სამომავლო კამპანია, რომლის მიზანია საგანმანათლებლო სივრცეში იმგვარი პრაქტიკების დანერგვა, რომელიც ხელს შეუწყობს გოგოებისა და ბიჭების თანაბარ ჩართულობას არაფორმალურ აქტივობებში, რაც, თავის მხრივ, აამაღლებს სკოლის მოსწავლეების მგრძნობელობასა და სოციალური პასუხისმგებლობას, ასევე შეამცირებს ბულინგისა და ძალადობის შემთხვევების რიცხვს. კამპანიის ფარგელებში შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტდა სხვადასხვა სფეროს ექსპერტებისგან, მათ შორის ფსიქოლოგი, ექსპერტი გენდერის საკითხებში, განათლების ექსპერტი, საქართველოს პარლამანტის გენდერული საბჭოს თავმჯდომარე და მისი წარმომადგენლები და „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის წევრები.
📍დაიგეგმა მოხალისეობრივი პროგრამა სკოლის მოსწავლეებისთვის. სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ განისაზღვრა კონკრეტული უწყებები თუ სამსახურები, რომლებიც დაეხმარებიან ახალგაზრდებს, განახორციელონ მოხალისეობრივი საქმიანობა. სამუშაო ჯგუფის ფსიქოლოგის მიერ განხორციელდა პროექტში ჩართული მოსწავლეების ინტერესების შეფასება წინასწარ შემუშავებული ინსტრუმენტით და საბოლოოდ ახალგაზრდები გადანაწილდნენ სხვადასხვა უწყებაში.
✅ამა წლის 3 მაისს „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ მოხალისეობრივი პროგრამის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით დაიგეგმა შეხვედრა, რომლის მიზანია ლიდერთა სკოლის მოსწავლეებსა და პროგრამაში მონაწილე უწყებების წარმომადგენლებთან, მათ შორის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ოზურგეთის ტექნოპარკის, სოფლის განვითარების სააგენტოს გურიის მხარისა და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების წარმომადგენლები. შეხვედრის მიზანია, ჩართულმა სუბიექტებმა გაწერონ 3-თვიანი სამოქმედო გეგმა და აქტივობები, რომლებსაც მოსწავლეები მოხალისეობრივად შეასრულებენ კურატორების დახმარებითა და მხარდაჭერით.
📌საბოლოო ეტაპზე მოხდება პროექტის შეფასება იმ გავლენის კვლევის მიზნით, რომელიც მოახდინა აღნიშნულმა პროგრამამ ჩართულ პირებზე.