სიახლეები

პროექტის შემაჯამებელი პრეზენტაცია

📢 2021 წლის 9 ოქტომბერს „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ პროექტის „დემოკრატიული მომავლისთვის“ შემაჯამებელი პრეზენტაცია გაიმართა.
☑️ პროექტი ითვალისწინებდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდას ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ასევე, მათ ინფორმირებულობას ადგილობრივი თვითმმართელობის საქმიანობის შესახებ.
☑️ ჩატარებული სასწავლო ტრენინგ-კურსის გარდა , ახალგაზრდებს მიეცათ შესაძლებლობა მიღებული თეორიული ცოდნა პრაქტიკულად გამოეყენებინათ.
მომზადდა 15 საპროექტო განაცხადი თემის საჭიროებების შესახებ.
📌 პროექტის ფარგლებში დაფინანასდა 5 სათემო ინიციატივა.
📌ახალგაზრდებმა, პროექტების განხორციელების პროცესში მოიპოვეს მნიშვნელოვანი ფინანასური კონტრიბუცია ბიზნესისა და საჯარო სექტორის მხრიდან.
⚪️ პროექტის წარმატება განაპირობა ახალგაზრდების საერთო იდეის გარშემო გაერთიანებამ და მათმა ენთუზიაზმმა მოეხდინათ ცვლილებები საკუთარ თემებში.